AQUA7000: implementation of the modules of decapper and recapper

[:fr]The first AQUA7000 with the two optional modules for decapping and recapping integrated, has been installed in a big hospital in Bilbao. These two modules provide flexibility and help to optimize the workflow of the laboratory.

The user can enter in the entry area both tubes capped and decapped. At the decapping station, the system checks with a detector if the tube is capped. The machine decapps all the tubes capped to which has been requested at least an aliquot.

The recapping module allows to recap secondary tubes. The software configuration allows defining which secondary tubes should be recapped, depending on the destination. As for the secondary tubes, the device has a hopper that contains caps. The user enters the caps to bulk in this bin.Se ha instalado en Bilbao el primer AQUA7000 con dos nuevos módulos opcionales integrados: el módulo de destaponado y el módulo de retaponado. Estos dos módulos aportan flexibilidad y contribuyen a optimizar a los flujos de trabajo del laboratorio.

El usuario puede introducir en la zona de entrada tanto tubos tapados como destapados. El equipo verifica si el tubo está tapado en la estación de destapado mediante un detector. El equipo destapa todos los tubos tapados para los cuales se haya solicitado por lo menos una alícuota.

El módulo retaponador permite tapar tubos secundarios. La configuración del equipo permite definir qué tubos secundarios se deben tapar, en función del destino. Al igual que para los tubos secundarios, el equipo dispone de una tolva que contiene los tapones. El usuario introduce los tapones a granel en esta tolva.
Le premier AQUA7000 avec les modules de débouchage et rebouchage a été installé dans un des plus grands hôpitaux de Bilbao. Ces deux modules apportent flexibilité et aident à optimiser les flux de travail dans le laboratoire.

L’utilisateur peut introduire dans la zone d’entrée des tubes ouverts ou bouchés. Dans la station de débouchage, l’AQUA7000 vérifie avec un détecteur de bouchon si le tube est bouché. Il débouche tous les tubes bouchés pour lesquels au moins une aliquote ait été demandée.

Le module de rebouchage permet de boucher les tubes secondaires. La configuration de la machine permet de définir les tubes qu’il faut boucher, en fonction de leur destination. La machine dispose d’une trémie qui contient les bouchons. L’utilisateur introduit les bouchons en vrac dans cette trémie.
S’ha instal·lat a Bilbao el primer AQUA7000 amb dos nous mòduls opcionals integrats: el mòdul de destapat i el mòdul de retapat. Aquests dos mòduls aporten flexibilitat i contribueixen a optimitzar els fluxos de treball del laboratori.

L’usuari pot introduir a la zona d’entrada tant tubs tapats com destapats. L’equip verifica si el tub està tapat a l’estació de destapat mitjançant un detector. L’equip destapa tots els tubs tapats per els quals s’hagi sol·licitat com a mínim una alíquota.

El mòdul retapador permet tapar tubs secundaris. La configuració de l’equip permet definir quins tubs secundaris s’han de tapar, en funció del destí. Igual que per als tubs secundaris, l’equip disposa d’una tolva que conté els taps. L’usuari introdueix els taps a granel a aquesta tolva.
[:]